Projektuj dla Glamory | Dekorian Home
WYDARZENIA | 2019-04-16

Projektuj dla Glamory

Serdecznie zapraszamy architektów, projektantów wnętrz, designerów czujących trendy oraz wszystkich ludzi kreatywnych, których wielką pasją jest tworzenie i aranżacja przestrzeni do wzięcia udziału w konkursie ,,Projektuj dla Glamory”. Aby wziąć udział w konkursie należy zaprojektować oryginalny wzór grafiki ściennej. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.
Udostępnij logo whatsapp logo twitter

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Konkursu "Projektuj dla Glamory", zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest  włoska firma GLAMORA  we współpracy z P.H. MAM Sp. z o.o  Zgórsko ul. Leśna 31, 26-052 Nowiny, zwana dalej Organizatorem.

II Idea Konkursu

1. Celem Konkursu jest promowanie i wspieranie architektów, projektantów wnętrz, designerów, a także nowatorskich i uniwersalnych pomysłów i rozwiązań.

2. Udział w konkursie umożliwi uczestnikom zaprezentowanie swych projektów szerokiej publiczności (prezentacja na łamach stron i profili społecznościowych marek Dekorian Home i Glamora oraz w mediach wspierających Konkurs) oraz pozwoli na sprawdzenie swoich umiejętności w kreowaniu elementu wyposażenia wnętrz.

III  Uczestnicy Konkursu

1. Konkurs jest kierowany do architektów, projektantów wnętrz, designerów czujących trendy oraz do wszystkich ludzi kreatywnych, których wielką pasją jest tworzenie i aranżacja przestrzeni.

2. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy.

3. W Konkursie mogą wziąć udział zarówno architekci i projektanci wnętrz działający już na rynku, jak również debiutanci – studenci architektury i uczniowie szkół artystycznych.

4. W konkursie mogą brać udział zespoły projektowe, które traktowane są jak jeden uczestnik.

5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

IV Praca konkursowa

1. Pracą zgłoszoną na konkurs jest stworzony osobiście (lub przez zespół) indywidualny wzór grafiki ściennej, na strukturze materiału zawierającej się w ofercie firmy Glamora.

2. Wzór grafiki ściennej powinien być przeznaczony do zastosowania we wnętrzach komercyjnych typu biura, hotele, restauracje, itp.

3. Kolorystyka powinna być określona w CMYK, RAL lub NCS. Plik powinien mieć 72 dpi oraz wymiary 450 cm długości i 300 cm wysokości.

4. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej pracy oraz, że nie narusza ona w żaden sposób praw, bądź dóbr osób trzecich.

5. Jeden autor lub zespół projektowy może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 prace. Każde zgłoszenie traktowane jest oddzielnie i musi zawierać wszystkie wymagane elementy.

V Zgłoszenie do Konkursu

1. Zgłoszenia pracy do Konkursu należy dokonać za pomocą wysłania zgłoszenia na adres mailowy: [email protected]

2. Zgłoszenie obowiązkowo musi zawierać:

a) imię i nazwisko uczestnika/ nazwę zespołu projektowego

b) dane kontaktowe uczestnika: adres, numer telefonu, adres e-mail

c) tytuł i opis pracy konkursowej wraz z zastosowaniem, inspiracją do jej stworzenia oraz innymi ważnymi informacjami (do opublikowania na stronie konkursu) – max. 1500 znaków ze spacjami

d) max. 10 zdjęć lub grafik pracy konkursowej w jakości „do druku” (zdjęcia powinny pokazywać różne zastosowania wzornictwa ) – format .jpg lub .tiff, max. 5 MB

3. Przesłanie zgłoszenia jest tożsame z akceptacją Regulaminu oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na wszystkich jego etapach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Uczestnik, zgłaszając wzór do Konkursu, wyraża zgodę na bezpłatną publikację, kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie przesłanych materiałów (zdjęcia i opisy) w materiałach promocyjnych Konkursu, a następnie po jego zakończeniu w materiałach podsumowujących i ilustrujących wydarzenie.

5. Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na podanie ich danych osobowych (imię, nazwisko, miasto zamieszkania) do publicznej wiadomości w związku z ogłoszeniem wyników i publikacjami w mediach.

6. W kwestii przetwarzania i administrowania danych osobowych uczestników obowiązują przepisy ustawy RODO.

7. Organizator ma prawo odrzucić zgłoszenie, jeżeli nie spełnia ono wymogów niniejszego Regulaminu.

VI    Ocena prac konkursowych i wyłonienie zwycięzców

1. Jedna praca konkursowa może zdobyć nagrodę w jednej kategorii.

2. Wybór Jury:

a) W celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, a także wyboru zwycięzcy Konkursu, organizator powoła Jury składające się z przedstawicieli organizatora konkursu, patrona medialnego i/lub merytorycznego konkursu oraz autorytetów w dziedzinie designu.

b) W skład  Jury wchodzić będą: Matteo Gabbi, Alberto Casali, Aldo Pucci, Magdalena Dąbrowska oraz Filip Jasiński.

c) prace nadesłane na konkurs są oceniane według kryteriów: innowacyjny pomysł, cechy wizualne, użyteczność/ funkcjonalność, potencjał rynkowy.

d) Projekty i produkty zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione przez Jury.

e) Spośród  otrzymanych zgłoszeń Jury wybierze finalistę .

f) Jury może również przyznać wyróżnienia.

g) Werdykt Jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

2. Ogłoszenie wyniku Konkursu nastąpi  14 czerwca 2019 roku na stronie internetowej www.dekorianhome.pl oraz na profilu Facebook firmy Dekorian Home.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wynikach konkursu poprzez e-mail oraz telefonicznie w dniach 14 – 15 czerwca 2019 roku.

VII    Terminarz Konkursu

1.  7.03.2019 r. – oficjalne rozpoczęcie konkursu, rozpoczęcie nadsyłania zgłoszeń

2.  31.05.2019 r. – ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych

3.  14.06.2019 r.  - powiadomienie o wynikach konkursu

VIII    Nagrody

1. Nagrodą dla laureata  będzie wdrożenie do produkcji firmy Glamora nagrodzonego wzoru grafiki,  z nazwą wskazaną przez laureata -  potwierdzone   zawartą umową z włoską firmą Glamora na współpracę w powyższym zakresie.

2. Wybrane prace uczestników konkursu, po weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora, umieszczone zostaną na stronie www.dekorianhome.pl, https://www.glamora.it/ oraz w mediach wspierających Konkurs.

3. Nagrodą w konkursie jest wdrożenie do produkcji Glamory zwycięskiego wzoru grafiki, zaprezentowanie projektu na łamach najnowszego katalogu Glamory oraz stronach i profilach społecznościowych marek Dekorian Home i Glamora. Dodatkowym atutem wygranej jest znalezienie się wśród światowej sławy designerów projektujących dla Glamory: Karima Rashida, Yonga Baea Seoka, Alessandra Pautasso czy Alexa Omista. Pierwsza nagroda to 250 € NETTO + 10% prowizji od każdej sprzedaży zwycięskiego wzoru.

4.  Dla Uczestników Konkursu zostały przewidziane dwa wyróżnienia - nagrody pieniężne w wysokości 250 € NETTO oraz prezentacja wzorów na stronach www.dekorianhome.pl, https://www.glamora.it/ oraz w mediach wspierających Konkurs.


IX    Informacje końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminarzu Konkursu, co zostanie opublikowane na stronie www.dekorianhome.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w niniejszym Regulaminie, które zostaną opublikowane na stronie www.dekorianhome.pl oraz podane do wiadomości zgłoszonym Uczestnikom Konkursu drogą mailową.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszeń.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konkursu.

5. Wszelkich informacji udziela przedstawiciel Organizatora: Magdalena Dąbrowska, [email protected],  tel: 885800172

Czas generowania strony: -1695283691,12s