Polityka prywatności | DekorianHome

Polityka prywatności

P.H. MAM Sp. z o.o.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MAM”  Sp. z o. o.
Zgórsko ul. Leśna 31
26-052 Nowiny

tel. 41 3465305
fax 41 3465544
www.mam.com.pl
www.dekorian.pl

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail) newsletterów, cenników i ofert promocyjnych, informacji handlowych, informacji o organizowanych wydarzeniach, zaproszeń.

JAK WYGLĄDA POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES?

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookie to dane informatyczne (np. pliki tekstowe), które zapisywane są na urządzeniu użytkownika, czyli tablecie, telefonie czy komputerze. Mogą one zawierać nazwę domeny naszego serwisu, czas przechowywania i inne informacje. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych umożliwiających identyfikację osób. Przeglądając nasz serwis wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie przez spółkę P.H. MAM Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie. Jeśli nie chcesz byśmy zapisywali pliki cookie na Twoim urządzeniu musisz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Potrzebne informacje znajdziesz w funkcjach pomocy przeglądarki, z której korzystasz.

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz automatycznie przekazuje do naszego serwisu internetowego niektóre anonimowe dane, takie jak adres IP urządzenia, wersję przeglądarki i inne. Anonimowe dane gromadzone w ten sposób ułatwiają Tobie korzystanie z naszego serwisu internetowego, a nam dostarczają informacji dotyczących aktywności użytkowników naszego serwisu.

Pliki cookie mają na celu:

  • zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszego serwisu internetowego (ciasteczka Google Analytics) – zbieramy informacje o liczbie wizyt, ich średniej długości czy ilości odwiedzanych podstron. Umożliwia nam to lepsze dostosowanie strony do oczekiwań i potrzeb użytkowników.

  • zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

  • rozpoznanie urządzenia użytkownika - aby wyświetlane treści były czytelne

  • podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

Wykorzystujemy ciasteczka również do celów reklamowych. Zapamiętane zachowania użytkownika w serwisie umożliwią nam dostosowanie reklamy naszych produktów do Państwa zainteresowań (ciasteczka Google AdWords).

Nasz serwis może zawierać linki prowadzące do portali społecznościowych, np. Facebooka. Jeśli korzystasz z naszej strony będąc zalogowanym na danym portalu, może dojść do przekazania temu portalowi informacji dotyczących sposobu korzystania z  naszego serwisu.

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pana/Pani dane kontaktowe wykorzystywane będą tylko do komunikacji dotyczącej produktów, usług, promocji, wydarzeń. Nie sprzedajemy ani nie udzielamy informacji stronom trzecim.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do treści swoich: prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji: – informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; – informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez administratora; – informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane; – informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw; – informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

b) prawo do sprostowania danych osobowych: prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych: prawo do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; – cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie i administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; – Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; – Pani/Pana dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach: – gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych; – gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; – gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

e) prawo do przenoszenia danych: ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Administrator danych jest obowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/ Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki: – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych; – dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;

f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych: ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody; – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych; – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób:

a) pisemnie na adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MAM”  Sp. z o. o.
Zgórsko ul. Leśna 31
26-052 Nowiny

b) telefonicznie pod numerem telefonu – 41 3465305;

c) drogą elektroniczną na adres: mam@mam.com.pl

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w następujący sposób:

a) pisemnie na adres:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MAM”  Sp. z o. o.
Zgórsko ul. Leśna 31
26-052 Nowiny

b) telefonicznie pod numerem telefonu – 41 3465305;

c) drogą elektroniczną na adres: mam@mam.com.pl

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Czas generowania strony: 0,01s