Salon Wrocław | Dekorian Home

Wrocław

Salon Dekorian Home Wrocław


Adres:
ul. Jeździecka 19
53-032 Wrocław

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 08:00 - 18:00
sobota: 10:00 - 14:00
niedziela: nieczynne

Kontakt:
Telefon: +48 71 715 91 11
E-mail: [email protected]

Przedstawiciele handlowi:
Michał: +48 885 800 166
Wojciech: +48 508 314 886
Michał: +48 797 588 209
Mateusz: +48 885 800 183

Salon Deko­rian Home we Wro­cła­wiu, zlo­ka­li­zo­wany przy ul. Jeździec­kiej 19 ofe­ruje swoim Klien­tom wiele ele­men­tów i pro­duk­tów wypo­sa­że­nia wnętrz. W oma­wia­nym salo­nie dekoratorskim znajdą Pań­stwo wiele inspi­ra­cji doty­czą­cych zapro­jek­to­wa­nia nawierzchni, od nowo­cze­snych wzo­rów podłóg do desi­gner­skich wykła­dzin.

Asor­ty­ment salonu deko­ra­tor­skiego przy ul. Jeździec­kiej we Wro­cła­wiu

Oczy­wi­stym fak­tem jest, że w duecie z prze­my­śla­nymi posadz­kami czy podło­gami warto zadbać o odpo­wied­nie wykoń­cze­nie i deko­ra­cje ścian. Salon pro­jek­to­wa­nia wnętrz we Wro­cła­wiu przy ul. Jeździec­kiej ofe­ruje także wiele wzo­rów tapet czy kolo­rów farb oraz roz­wią­zań tyn­ków ozdob­nych. Pro­jek­tu­jąc wnę­trze mogą Pań­stwo wybrać rów­nież ele­menty oświe­tle­nia, a to wszystko w naszym salo­nie deko­ra­cji wnętrz we Wro­cła­wiu.

Pro­jekty wnętrz we współ­pracy ze zna­ko­mi­tymi pro­jek­tan­tami

Nasza gale­ria aran­ża­cji i deko­ra­cji wnętrz we Wro­cła­wiu, przy ul. Jeździec­kiej od samego początku współ­pra­cuje z naj­lep­szymi świa­to­wymi pro­jek­tan­tami i pro­du­cen­tami, m.in. Gla­mora, Epic Car­pet, Nobi­floor, Farby Para, Deko­luce czy Metro­po­lis. Jako Deko­rian Home ofe­rujemy nie tylko inspi­ra­cje, ale przede wszyst­kim gotowe roz­wią­za­nia i mate­riały, dzięki któ­rym urzą­dzą Pań­stwo ory­gi­nalne wnę­trza wła­snych skle­pów, hoteli, restau­ra­cji oraz innych obiek­tów, także o cha­rak­te­rze nie­ko­mer­cyj­nym. Odwie­dza­jąc nasz salon przy ul. Jeździec­kiej 19 we Wro­cła­wiu koniecz­nie muszą Pań­stwo zwró­cić uwagę na wystrój wnę­trza, który jest dosko­na­łym połą­cze­niem ele­gan­cji w pro­jek­to­wa­niu wnętrz, a także desi­gner­skim i nowo­cze­snym zna­le­zie­niem rów­no­wagi pomię­dzy luk­su­sem, a nowymi tren­dami w świe­cie wypo­sa­że­nia wnętrz.

Nasze dłu­go­let­nie doświad­cze­nie i nawią­zane kon­takty z naj­lep­szymi pro­jek­tan­tami wnętrz na rynku i świe­cie zaowo­co­wało ofertą bez­płat­nej wyceny oraz zapo­zna­nia się z naszą kom­pletną ofertą w salo­nie aranżacji wnętrz we Wro­cła­wiu. W trak­cie wizyty dowie­dzą się Pań­stwo jakie trendy i inspi­ra­cje warto zasto­so­wać np. w restau­ra­cjach, a także w hote­lach i obiek­tach nie­ko­mer­cyj­nych. Warto odwie­dzić nasz salon pro­jek­to­wa­nia wnętrz we Wro­cła­wiu przy ul. Jeździec­kiej 19, aby prze­ko­nać się jak może wyglą­dać prze­strzeń w Pań­stwa domach czy bizne­sach.

Opinie o salonie


Paulinka Figlewicz

2021-09-30

Gorąco polecam firmę Dekorian, a w szczególności Pana Mateusza - który z ogromnym zaangażowaniem pomógł mi wybrać tapety do mieszkania. Jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i tak olbrzymie zaangażowanie.


Józef

2021-09-21

Fajna atmosfera fachowe doradztwo oraz szkolenia z zakresu dekoracji wnętrz


Franciszek

2021-07-20

duży wybór, obsługa nie jest nachalna, ale chętnie pomaga i doradza jak ktoś tego potrzebuje.


Bartosz

2021-05-18

Bardzo elegancki sklep dekoracji wnetrz. Mila kompetentna obsługa. Mily klimat. Duzy wybór towaru. Polecam miejsce wykanczajacym swoje gniazdka.


Patrycja

2021-03-13

Firma polecona drogą pantoflowa od innej firmy, ktora wykonywała dla mnie prace w mieszkaniu. Bardzo szczegolowo dobrane farby, ktore sa wysokiej jakosci, nieporównywalnej jak sprzedawane w marketach. PS. Malowałem sam i nigdy nie mialem tak rewelacyjnie kryjacej farby.


Dawid

2021-02-27

Polecam w 100%. Salon godny zaufania. Materiał najwyższej klasy, fachowa obsługa, każdy kto przebywa w tym salonie może poczuć się jak w domu. Pozdrawiam


Przemek

2021-01-15

Bardzo miła obsługa szybką realizacja zamówienia bardzo polecam

Czas generowania strony: -1656978194,90s