Marzec Studio | Dekorian Home


Marzec Studio

Marzec Studio jest łódzką pracownią architektoniczną projektującą wnętrza miesz­kal­ne. Tworzą ją architekci, absolwenci Wydziału Archi­tek­tury i Urba­ni­styki Poli­tech­niki Łódz­kiej, z bogatym doświadczeniem i szerokim portfolio realizacji.

Jak mówią, mi­sją firmy jest łącze­nie ludzi z ich miej­scem. Dlatego tworzą ele­ganc­kie, ponad­cza­sowe, przyjazne do życia i ciepłe wnę­trza. Takie, które są nie tylko piękne, ale będące odbi­ciem oso­bo­wo­ści miesz­kań­ców. Naj­chęt­niej jest to mie­szanka współ­cze­snego desi­gnu i kom­fortu, połączona ze świeżym spojrzeniem na najnowsze trendy. Od początku dzia­łal­no­ści studio skupia się na współ­pracy z klien­tem indy­wi­du­al­nym.

W dorobku pra­cowni jest ponad sto zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów wnętrz miesz­kal­nych. Wśród nich dominują pry­watne rezy­den­cje i domy jed­no­ro­dzinne oraz apar­ta­menty.


www.marzecstudio.com

Nasz ulubiony styl projektowania to…. zawsze ten sam, czyli dobre proporcje, dobre materiały i odrobina tego czegoś z czym przychodzi do nas inwestor.


W projektowaniu najtrudniejsze jest… znalezienie i utrzymanie dobrej relacji z klientem. Dobra współpraca owocuje realizacją, która satysfakcjonuje zarówno nas jak i inwestora.


W projektowaniu najprzyjemniejsze jest… oglądanie zdjęć zrealizowanej inwestycji.


Inspiracją w pracy jest dla nas… nic tak nie inspiruje jak coroczne oglądanie nowości materiałowych i produktowych w miejscu, gdzie od zawsze powstaje wszystko co piękne czyli w Italii.W polskich projektach najbardziej denerwuje nas… może czasem zbyt często powtarzający się ten sam motyw. Poza tym raczej obserwujemy ciągły progres w polskim projektowaniu i rozwój świadomości inwestorów.


Marka, która nas nieustannie zachwyca… są marki, które inspirowały nas kiedy zaczynaliśmy i robią to nadal. Trudno wymienić je wszystkie, są to głównie włoskie marki meblowe czy oświetleniowe projektujące w duchu minimalizmu.


Naszym ulubionym kolorem we wnętrzu są… biele, nieoczywiste przybrudzone beże, szarości oraz czernie.


Nasz ulubiony zagraniczny architekt wnętrz to…. nie dzielimy projektów na polskie czy zagraniczne - język dobrego projektowania jest wszędzie taki sam.


Nasz faworyt wśród designerów produktów wnętrzarskich to… nie inspirują nas konkretne osoby czy projektanci. Raczej są to produkty i dobre projekty. 


Gdybyśmy nie zostali architektami wnętrz zapewne bylibyśmy na pewno zupełnie innymi osobami.


Czas generowania strony: -1713135237,64s